Witaj Nieznajomy, jesteś 10799 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

Podstawa prawna

Regulamin przyznawa- nia stypendium

Wniosek (format pdf)

STYPENDIA SZKOLNE >Regulamin przyznawania stypendium >

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie
Gminy Miasta Gostynina

 

Tekst ujednolicony

Tekst regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr 169/XXVII/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2005 r

Powyższy tekst został zmieniany:

uchwałą NR 237/XLV Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2006 r - zmiany oznaczone kolorem FIOLETOWYM

uchwałą NR 16/II/06 Rady Miejskiej z dnia 4 grudnia 2006 r - zmiany oznaczone kolorem BRĄZOWYM

uchwałą NR 85/XIII/07 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 r - zmiany oznaczone kolorem CZERWONYM

Rozdział I

SPOSÓB USTALANIA WYSOKO¦CI STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności występujących w tej rodzinie, którymi w szczególności są:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm,
g) narkomania,
h) rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

2. Sytuacja materialna ucznia i jego rodziny jest ustalana w oparciu o miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

 

3. Przyjmuje się następujące grupy dochodowe
a) dochody miesięczne na osobę w rodzinie poniżej 151 zł - I grupa
b) dochody miesięczne na osobę w rodzinie od 151 zł do 251 zł - II grupa
c) dochody miesięczne na osobę w rodzinie powyżej 251 zł do 351 zł - III grupa

 

4. Miesięczna wysokość stypendium dla ucznia zakwalifikowanego do:
- I grupy dochodowej może wynosić od 51,20 zł do 100,00 zł
- II grupy dochodowej może wynosić od 51,20 zł do 75,00 zł
- III grupy dochodowej wynosi 51,20 zł
i w uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o kwotę uzupełniającą wynoszącą do 128,00 zł.

 

5. Stypendium szkolne może być przyznane na okres od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

 

6. W roku szkolnym 2004/2005 stypendium szkolne może być przyznane na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r., nie więcej niż na 6 miesięcy.

 

7. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się jako iloczyn liczby miesięcy, na które stypendium przyznano i miesięcznej kwoty stypendium.

 

8. Stypendium szkolne przyznane w roku szkolnym 2004/2005 będzie zrealizowane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2005 r.

 

Rozdział II

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, książek pomocniczych, przyborów szkolnych, stroju do ćwiczeń gimnastycznych.

 

2. W uzasadnionych przypadkach dofinansowanie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach szkolnych planów nauczania, a w szczególności:
- zajęć wyrównawczych
- wycieczek szkolnych i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
- nauki języków obcych
- zajęć sportowych oraz zajęć poprawiających postawę ciała i kondycję fizyczną
- zajęć rozwijających umiejętności i uzdolnienia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne).

 

3. Dofinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności:
- dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej
- zakwaterowania w miejscu pobierania nauki

 

4. ¦wiadczenie pieniężne w uzasadnionych przypadkach.

 

Rozdział III

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium uprawniony składa w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie mieszczącym się przy ul. Polnej 36.
Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli przeprowadzi weryfikację złożonych wniosków pod względem poprawności i kompletności zawartych w nich danych i załączników oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.

 

2. Stypendium szkolne mające formę pomocy rzeczowej może być realizowane poprzez zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków na cele edukacyjne (oryginały faktur lub rachunków) lub przez przekazanie zakupionych podręczników, książek pomocniczych, przyborów szkolnych, stroju do ćwiczeń gimnastycznych o wartości nie przekraczającej wysokości przyznanego stypendium.

 

3. Stypendium szkolne mające formę:
a) dofinansowania kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach szkolnych planów nauczania
b) dofinansowania kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może być realizowane poprzez zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków na takie cele (bilety miesięczne, oryginały faktur lub rachunków).

 

4. Stypendium szkolne mające formę świadczenia pieniężnego będzie wypłacane w terminie i miejscu określonym w decyzji.

 

5. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Gostynina na wniosek - rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka - albo z urzędu.

 

Rozdział IV

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

1. Na zasiłki szkolne przeznacza się 0,5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Miasta Gostynina z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
a) pożar
b) zalanie mieszkania
c) kradzież
d) śmierć rodzica lub rodzeństwa
jeśli zdarzenia te dotyczą wydatków związanych z edukacją ucznia.

 

3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się postanowienia rozdziału III niniejszego regulaminu.

 

4. Oceny stopnia trudności sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym dokonuje Burmistrz Miasta Gostynina.

 

 

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06

x