Witaj Nieznajomy, jesteś 10803 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenie w sprawie szczegółwego zakresu danych w bazach danych oświatowych

SiO >Ustawa o systemie informacji oświatowej >

 

Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2258

Ustawa

z dnia 19 lutego 2004 r.

o systemie informacji oświatowej

 

Art. 1.Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

Art. 2.Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póĽn. zm. 1));
  2) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258);
  3) szkołach i placówkach oświatowych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1-7, 9 i 10 ustawy o systemie oświaty;
  4) organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
  5) właściwych ministrach - należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a-3c ustawy o systemie oświaty, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
  6) jednostkach obsługi - należy przez to rozumieć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 3. 1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:
  1) szkole lub placówce oświatowej;
  2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
  3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
  4) spełnianiu obowiązku nauki.
2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o:
  1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej;
  2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;
  3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej;
  4) kosztach prowadzenia szkoły z wyszczególnieniem:
    a) wydatków majątkowych,
    b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
    c) wydatków na remonty,
    d) zobowiązań.
3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o:
  1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według:
    a) płci,
    b) roku urodzenia,
    c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,
    d) klas,
    e) oddziałów,
    f) profili kształcenia,
    g) zawodów,
    h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy o systemie oświaty, albo posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
    i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą;
    j) wyników klasyfikowania i promowania,
    k) pozytywnego i negatywnego wyniku egzaminu dojrzałości,
    l) pozytywnego i negatywnego wyniku egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego,
    m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i przyczyn jego niespełniania,
    n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania,
    o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują,
    p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły;
  2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:
    a) ulegli wypadkom,
    b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, z uwzględnieniem odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,
c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej,
d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych,
f) nie są obywatelami polskimi,
g) są dziećmi repatriantów,
h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym,
i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póĽn. zm. 2)),
j) są młodocianymi pracownikami,
k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;
3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według stanu w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego;
4) liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1-3 korzystających z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich statutowego zakresu działania.
4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o:
1) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, oraz nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela, w tym określenie:
a) numeru PESEL,
b) płci,
c) roku urodzenia,
d) formy i wymiaru zatrudnienia,
e) stopnia awansu zawodowego,
f) wykształcenia,
g) przygotowania pedagogicznego,
h) form kształcenia i doskonalenia,
i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,
j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,
k) stażu pracy,
l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,
m) wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela;
2) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 Karty Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;
3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych.
5. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy:
1) spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4 ustawy o systemie oświaty;
3) spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
4) niespełniającej obowiązku nauki.
6. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego:
1) którym przysługują dotacje na podstawie art. 80 ust. 2, 3, 3a i 5 oraz art. 90 ust. 2a, 2b, 3, 3a, 4b i 4c ustawy o systemie oświaty:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych dotyczących wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela, oraz zamiast danych dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;
2) które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 80 ust. 3b oraz art. 90 ust. 3b i 4d ustawy o systemie oświaty, albo którym dotacje nie przysługują:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach prowadzenia szkoły,
b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela,
c) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.
7. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej szkole, placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, jednostce obsługi lub gminie.

Art. 4. 1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 2-4, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 6.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2.
3. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4.
4. Jednostki obsługi prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3.
5. Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 5.
6. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2, z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela;
3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 3, z baz danych jednostek obsługi.
7. Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 82 ust. 1a ustawy o systemie oświaty;
2) zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela;
3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 i 2, w stosunku do zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela.
8. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa, w tym zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 5, z baz danych oświatowych prowadzonych przez gminy;
2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz niepublicznych zakładów kształcenia nauczycieli;
3) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4, w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty.
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych oświatowych obejmującą:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów;
2) zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 4, z baz danych oświatowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
10. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela, przekazują właściwemu ministrowi dane niezbędne do prowadzenia bazy danych oświatowych w części obejmującej zbiory danych, o których mowa w ust. 7 pkt 3.

Art. 5. 1. Bazy danych oświatowych są prowadzone w formie elektronicznej.
2. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do korzystania z oprogramowania udostępnionego nieodpłatnie lub zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, bazę danych oświatowych prowadzi dla niej organ prowadzący.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych do prowadzenia bazy danych oświatowych.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", specyfikację formatu wymiany danych oświatowych oraz wskaże protokoły komunikacyjne i szyfrujące, stosowane przy przekazywaniu danych pomiędzy oprogramowaniem podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych;
2) nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie lub dostęp do serwera internetowego, pozwalające na sprawdzenie poprawności wdrożenia specyfikacji i protokołów, o których mowa w pkt 1, w oprogramowaniu wykonanym przez osoby trzecie, oraz na wniosek tych osób wyda decyzję o akceptacji takiego oprogramowania;
3) nieodpłatnie udostępnia oprogramowanie umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju.

Art. 6. 1. Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 3 - organy prowadzące, jednostki obsługi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu ministrowi, kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
3. Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1-3, następuje w formie dokumentu elektronicznego, przez teletransmisję danych albo na nośnikach elektronicznych z aktualnego oprogramowania, o którym mowa w art. 5 ust. 2, oraz w formie wydruku zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby, o której mowa w art. 7 ust. 6.
5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, z baz danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, właściwego ministra oraz kuratora oświaty do innych baz danych oświatowych następuje w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru PESEL.

Art. 7. 1. Obowiązane do sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych są:
1) szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz jednostki obsługi;
2) gminy - w zakresie zbioru danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4;
3) właściwi ministrowie - w zakresie zbiorów danych dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie obsługującym właściwego ministra, w specjalistycznej jednostce nadzoru i organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela;
4) kuratorzy oświaty - w zakresie zbiorów danych dotyczących pracowników zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6-9, obowiązane są do sprawdzania kompletności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.
3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6-8, obowiązane są do sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te podmioty na podstawie odrębnych przepisów.
4. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6-9, w przypadku stwierdzenia odpowiednio niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych z innych baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem faktycznym, obowiązane są niezwłocznie powiadomić o stwierdzonych nieprawidłowościach podmiot, który wprowadził te dane do bazy danych oświatowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, który wprowadził dane do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
6. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1-5, odpowiadają:
1) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kierownicy jednostek obsługi;
2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.

Art. 8. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca i dzień 15 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 5, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca.
3. Dane, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 15 września.
Art. 9. 1. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół prowadzona jest jedna baza danych oświatowych.
2. Baza danych oświatowych zespołu zawiera wyodrębnione zbiory danych, o których mowa w art. 3 ust. 2-4, dotyczące poszczególnych szkół i placówek oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych dla szkół i placówek wchodzących w skład tego zespołu.
3. Przepisy dotyczące baz danych szkół i placówek oświatowych stosuje się odpowiednio do baz danych zespołów.

Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
2) zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;
3) terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;
4) wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 6 ust. 4.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać w szczególności potrzebę zapewniania organom administracji publicznej koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa aktualnych informacji niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność dostosowania terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień, określając zbiory danych oświatowych, które podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są zaktualizować według stanu na wskazany dzień, oraz terminy przekazania tych danych między bazami danych oświatowych, uwzględniając konieczność zapewnienia aktualnej informacji niezbędnej dla zrealizowania określonego zadania istotnego dla realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Art. 11. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez nie zadań określonych przepisami prawa.

Art. 12. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 13. Zadania określone w ustawie dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Art. 14. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych albo, będąc obowiązanym do przekazywania danych do baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

           Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski
--------------------------------------------------------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262.

 

 

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06

x