Witaj Nieznajomy, jesteś 1117 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

Podstawa prawna

Regulamin przyznawa- nia stypendium

Wniosek (format doc)

STYPENDIA SZKOLNE >

 

Stypendia i zasiłki szkolne

 

WNIOSKI NA ROK SZKOLNY 2021/22


WNIOSEK O STYPENDIUM - format DOC (pobierz)
WNIOSEK O ZASIŁEK - format DOC (pobierz)

 


 

1. O stypendium / zasiłek szkolny mogą się ubiegać:
• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. mający dochód na jednego członka rodziny nie większy niż 528 zł netto.

 

2. Stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników oraz na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

 

3. Wnioski można składać w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, ul. Polna 36.

 

4. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września (lub 15 października - dotyczy słuchaczy kolegiów) każdego roku.

 

5. Do wniosku głównego (format pdf) należy dołączyć zaświadczenia o dochodach

 

6. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

7. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Miejskim Zespole Ekonomicznym Szkół i Przedszkoli w Gostyninie, ul. Polna 36 tel. (0 24) 235 32 00.

 

 

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06