Witaj Nieznajomy, jesteś 5949 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

STRONA GŁÓWNA

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

 

kontakt do inspektora
ochrony danych osobowych
MZESiP w Gostyninie

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

Adres:

09-500 GOSTYNIN

ul. POLNA 36

tel: 0-24 / 235 - 32 - 00

E-mail: mzesip@gostynin.edu.pl

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli został powołany do życia uchwałą Nr 139/XV/93 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Gostynina ds. obsługi publicznych szkół podstawowych i przedszkoli w mieście Gostyninie. Podstawowym zadaniem Zespoółu jest obsługa finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską GOSTYNIN


Obowiązujący statut MZESiP w Gostyninie - uchwała nr 184/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 r w sprawie nadania statutu Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie zmieniony uchwałą nr 433/LXXXV/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018 r. oraz uchwałą nr 315/XLIII/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.


Misją
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli
jest rzetelne, sprawne i fachowe świadczenie usług w zakresie finansów, księgowości oraz kadr i płac na rzecz jednostek obsługiwanych a także wspieranie tych jednostek w procesie optymalizacji finansowej i edukacyjnej.


Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina tj.:

a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie

b) Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie

c) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie

d) Miejskiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gostyninie

e) Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 2 w Gostyninie

f) Przedszkola nr 4 w Gostyninie

g) Przedszkola nr 5 w Gostyninie

h) Klubu Dzieciącego - "Uśmiech Malucha"

DO ZAKRESU DZIALANIA ZESPOŁU NALEŻY:
1)w zakresie obsługi finansowej:
a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
b) prowadzenie kasy;
c) bieżący nadzór nad realizacją planu finansowego;
d) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu;
e) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych;
f) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp.;
g) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
h) rozliczanie sredniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela.
i) rozliczanie finansowe realizacji projektów oświatowych realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
j) obsługę finansowo-ksiegową Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych jednostek obsługiwanych
k) realizacją dochodów przysługująych jednostkom

2)w zakresie rachunkowości:

a) określenie zasad (polityki) rachunkowości;
b) rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;
c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym w sposób systematyczny;
d) gromadzenie i przechowywanie dowodów ksiegowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej prawem;
e) prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
f) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa.

3) w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej:

a) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów jednostek obsługiwanych;
b) prowadzenie sprawozdawczosci statystycznej;
c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

4) realizacja innych zadań bedących zadaniami organu prowadzącego placówki oświatowe, a w szczególności:

a) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów - byłych nauczycieli;
b) obsługa finansowo - księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
c) obsługa finansowo - księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieranie umów z pracownikami młodocianymi i przygotowywanie decyzji o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych;
d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie przewidzianych dla organu prowadzącego;
e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
f) udzielanie i rozliczanie dotacji celowej dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
g) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kosztów dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do placówek oświatowych; h) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych;
i) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego;
j koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych;
k) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;
l) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie;
m) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej;
n) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Miasta Gostynina;
o) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej;
p) przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej w Gostyninie i zarządzeń Burmistrza Miasta Gostynina dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych;
q) przyjmowanie wniosków, tworzenie decyzji, rozliczanie i wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów - mieszkanców Gostynina.

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06

x