Witaj Nieznajomy, jesteś 1084 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Rozporządzenie w sprawie szczegółwego zakresu danych w bazach danych oświatowych

SiO > Rozporządzenie MENiS w sprawie zakresu danych w bazach danych oświatowych >

 

Dz.U. z 2004r. Nr 277, poz. 2746

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu1)

z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej;
2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703);
3) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póĽno zm.2)).
§ 2. Zbiór danych o powierzchni nieruchomości gruntowej i obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o:
1) łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej;
2) powierzchni terenów sportowych z wyszczególnieniem liczby i powierzchni:
a) boisk do siatkówki,
b) boisk do siatkówki plażowej,
c) boisk do koszykówki,
d) boisk do piłki ręcznej,
e) kortów tenisowych,
f) boisk do piłki nożnej,
g) boisk do hokeja na trawie,
h) bieżni prostej,
i) bieżni okólnej,
j) skoczni,
k) rzutni,
l) innych urządzeń sportowych;
3) powierzchni terenów zielonych;
4) powierzchni placu zabaw dla dzieci;
5) liczbie i rodzaju urządzeń rekreacyjno-sportowych:
a) ścianek wspinaczkowych,
b) strzelnic,
c) torów przeszkód,
d) urządzeń dla sportów wrotkarskich,
e) innych.

§ 3. Zbiór danych o liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o:
1) liczbie i powierzchni sal lekcyjnych, pracowni szkolnych, pracowni w placówkach oświatowo-wychowawczych, z wyszczególnieniem liczby i powierzchni pracowni komputerowych oraz językowych;
2) liczbie pracowni do prowadzenia praktycznej nauki zawodu w zawodach, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego;
3) liczbie i powierzchni pomieszczeń zajmowanych przez świetlicę szkolną;
4) liczbie i powierzchni pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego:
a) hal sportowych o wymiarach nie mniejszych niż 36 m x 18 m albo o powierzchni nie mniejszej niż 648 m2,
b) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 36 m x 18 m do 24 m x 12 m albo o powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2,
c) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 24 m x 12 m do 20 m x 10 m albo o powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 200 m2,
d) basenów olimpijskich o wymiarach 50 m x 25 m albo o powierzchni równej lub większej niż 1250 m2,
e) basenów pływackich typu sportowego o wymiarach 25 m x 16 m albo o powierzchni równej lub większej niż 400 m2 i mniejszej niż 1 250 m2,
f) basenów pływackich o wymiarach 25 m x 12,5 m albo o powierzchni równej lub większej niż 312,5 m2 i mniejszej niż 400 m2,
g) basenów szkoleniowo-rekreacyjnych o wymiarach 16,67 m x 8,5 m albo o powierzchni równej lub większej niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2;
5) liczbie i powierzchni pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę szkolną i bibliotekę pedagogiczną;
6) liczbie:
a) szkolnych gabinetów lekarskich,
b) szkolnych gabinetów stomatologicznych,
c) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
7) prowadzeniu kuchni i stołówki;
8) liczbie miejsc w:
a) internacie,
b) bursie,
c) przedszkolu,
d) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
e) specjalnym ośrodku wychowawczym,
f) ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,
g) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
h) młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
i) szkolnym schronisku młodzieżowym,
j) domu wczasów dziecięcych.

§ 4. Zbiór danych o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o liczbie:
1) komputerów, z wyszczególnieniem liczby komputerów z dostępem do internetu oraz z szeroko pasmowym dostępem do internetu:
a) do użytku uczniów, słuchaczy i wychowanków:
- w pracowniach komputerowych,
- w bibliotece,
b) pozostałych;
2) grafoskopów (rzutników pisma);
3) diaskopów (rzutników przeĽroczy);
4) kamer wideo;
5) magnetofonów stereofonicznych do nagrań z mikrofonem stereofonicznym;
6) magnetofonów przenośnych do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuchawek;
7) odtwarzaczy DVD;
8) magnetowidów;
9) telewizorów o przekątnej ekranu co najmniej 28";
10) wideoprojektorów;
11) kserografów;
12) znajdujących się w bibliotece szkolnej:
a) książek,
b) książek i innych materiałów dydaktycznych nagranych na kasety audio,
c) materiałów dydaktycznych nagranych na kasety wideo,
d) materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych;
13) prenumerowanych tytułów dzienników i czasopism.

§ 5. Zbiór danych o kosztach prowadzenia szkoły zawiera dane o kosztach ogółem oraz o wysokości:
1) wydatków majątkowych;
2) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym na wynagrodzenia nauczycieli;
3) wydatków na remonty;
4) zobowiązań.

§ 6. Zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego zawiera dane o:
1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według:
a) płci,
b) roku urodzenia,
c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,
d) klas,
e) rodzajów oddziałów, do których uczęszczają:
- ogólnodostępnych,
- integracyjnych,
- specjalnych,
- przysposabiających do pracy,
- specjalnych przysposabiających do pracy,
- wyrównawczych,
- terapeutycznych,
- dwujęzycznych w gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym,
- dwujęzycznych dla mniejszości narodowej,
- z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,
- z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,
- sportowych,
- mistrzostwa sportowego,
- o charakterze eksperymentalnym,
- realizujących program "Międzynarodowej Matury",
- wielozawodowych,
f) profili kształcenia zawodowego w liceach technicznych i profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych,
g) zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe,
h) zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych,
i) specjalności kształcenia w nauczycielskich kolegiach języków obcych:
- język angielski,
- język francuski,
- język hiszpański,
- język niemiecki,
- język włoski,
- język rosyjski z językiem angielskim,
j) specjalności kształcenia w kolegiach nauczycielskich:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
- pedagogika resocjalizacyjna,
- resocjalizacja z wychowaniem fizycznym,
- pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki,
- pedagogika rewalidacyjna w zakresie oligofrenopedagogiki,
- pedagogika rewalidacyjna w zakresie pedagogiki terapeutycznej,
- pedagogika specjalna,
- pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika,
- pedagogika specjalna - rewalidacyjna,
- pedagogika specjalna z edukacją informatyczną,
- pedagogika społeczna,
- pedagogika terapeutyczna i integracyjna,
- pedagogika wczesnoszkolna,
- pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna,
- pedagogika wieku dziecięcego,
- pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym,
- wychowanie przedszkolne,
- nauczanie początkowe z muzyką,
- nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane,
- nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym,
- nauczanie początkowe z rozszerzonym programem języka angielskiego,
- edukacja wczesnoszkolna z muzyką,
- edukacja wczesnoszkolna z plastyką,
- edukacja wczesna i przedszkolna,
- edukacja wczesna i technika,
- edukacja wczesna i przyroda,
- edukacja wczesna i sztuka,
- sztuka, edukacja artystyczna,
- matematyka,
- matematyka z informatyką,
- informatyka,
- język polski,
- język polski z historią,
- język polski z muzyką,
- język polski z plastyką,
- wychowanie fizyczne,
- wychowanie fizyczne z informatyką,
- wychowanie fizyczne i zdrowotne,
- inna,
k) specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa wart. 71b ust. 3-3b ustawy o systemie oświaty:
- niewidomych,
- słabo widzących,
- niesłyszących,
- słabo słyszących,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
- z niepełnosprawnością ruchową,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- niedostosowanych społecznie,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- zagrożonych uzależnieniem,
- z zaburzeniami zachowania,
- z autyzmem,
- przewlekle chorych,
- z zaburzeniami psychicznymi,
l) wyników klasyfikowania i promowania:
- promowanych według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,
- pozostawionych w tej samej klasie według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,
- powtarzających klasę w bieżącym roku szkolnym,
m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:
- w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
- poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły,
- przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
n) przyczyn niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:
- z powodu wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
- z innej przyczyny,
o) spełniania obowiązku szkolnego:
- w szkole, w obwodzie której uczeń mieszka,
- w innej szkole,
- poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły,
- przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
p) przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego:
- z powodu odroczenia,
- z innej przyczyny,
q) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:
- wieś,
- miasto do 5 tys. mieszkańców,
- miasto powyżej 5 tys. mieszkańców,
r) odległości miejsca zamieszkania od przedszkola lub szkoły dzieci obowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z wyszczególnieniem liczby dzieci, zamieszkałych w odległości większej niż 3 km,
s) odległości miejsca zamieszkania od szkoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o ustalonych obwodach:
- uczniów klas l-IV szkoły podstawowej, zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km
od szkoły, - uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum, zamieszkałych w odległości od 4 km do 5 km od szkoły,
- uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 5 km do 10 km od szkoły,
- uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 10 km od szkoły;
2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków:
a) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,
b) którym przedłużono okres nauki na etapie edukacyjnym,
c) indywidualnie nauczanych, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) realizujących indywidualny tok nauki,
e) realizujących indywidualny program nauki,
f) zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;
3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków uczestniczących w zajęciach:
a) rewalidacyjno-wychowawczych,
b) rewalidacyjnych,
c) dydaktyczno-wyrównawczych,
d) specjalistycznych:
- korekcyjno-kompensacyjnych,
- logopedycznych,
- socjoterapeutycznych,
- innych o charakterze terapeutycznym,
e) psychoedukacyjnych,
f) grupowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
g) praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych prowadzonych:
- w warsztatach szkolnych,
- w pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych,
- w placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,
- u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
h) nauki języka obcego jako obowiązkowego i jako dodatkowego:
- angielskiego,
- francuskiego,
- hiszpańskiego,
- łacińskiego,
- niemieckiego,
- rosyjskiego,
- włoskiego,
- innego,
i) nauki języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:
- białoruskiego,
- czeskiego,
- greckiego,
- hebrajskiego,
- kaszubskiego,
- litewskiego,
- łemkowskiego,
- niemieckiego,
- ormiańskiego
- słowackiego,
- ukraińskiego,
- innego.
j) edukacyjnych dodatkowych organizowanych dla uczniów pochodzenia romskiego,
k) świetlicy szkolnej,
l) pozalekcyjnych i pozaszkolnych, o charakterze:
- informatycznym,
- technicznym,
- przedmiotowym,
- artystycznym,
- sportowym,
- turystyczno-krajoznawczym,
- innym;
4) liczbie uczniów i słuchaczy będących uczestnikami następujących pozaszkolnych form doskonalenia i dokształcania, prowadzonych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego:
a) kursów języka:
- angielskiego,
- francuskiego,
- niemieckiego,
- włoskiego,
- hiszpańskiego,
- rosyjskiego,
- innego,
b) kursów z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
c) przyuczających do zawodu,
d) doskonalących w zawodzie,
e) bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych,
g) przygotowujących do egzaminów eksternistycznych,
h) przygotowujących do egzaminów wstępnych do szkół wyższych,
i) pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
j) przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy,
k) kursów zawodowych, których wyniki zaliczane są przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe,
l) kursów zawodowych potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych,
m) innych kursów,
n) innych form pozaszkolnych;
5) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego według:
a) płci,
b) roku urodzenia,
c) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:
- wieś,
- miasto do 5 tys. mieszkańców,
- miasto powyżej 5 tys. mieszkańców,
d) profili kształcenia zawodowego w liceach technicznych i profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych,
e) zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
f) zawodów, specjalności i specjalizacji kształcenia w szkołach artystycznych,
g) specjalności kształcenia, wymienionych w pkt 1 lit. i, w nauczycielskich kolegiach języków obcych,
h) specjalności kształcenia, wymienionych w pkt 1 lit. j, w kolegiach nauczycielskich;
6) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy:
a) przystąpili do egzaminu dojrzałości,
b) zdali egzamin dojrzałości, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) przystąpili do egzaminu maturalnego,
d) zdali egzamin maturalny, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
e) przystąpili do egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego,
f) zdali egzamin z nauki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowego, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
g) przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
h) zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
i) zdali egzamin dyplomowy, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- oraz z wyszczególnieniem liczby absolwentów, którzy ukończyli szkołę w trybie eksternistycznym;
7) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 7. Zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego zawiera także dane o:
1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy ulegli wypadkom pozostając pod opieką szkoły lub placówki oświatowej, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych, ciężkich i innych, według:
a) płci,
b) rodzaju uszkodzenia ciała:
- złamania,
- zwichnięcia, skręcenia,
- urazy wewnętrzne,
- rany zewnętrzne, rozerwania,
- utrata części ciała,
- stłuczenia, zmiażdżenia,
- oparzenia,
- zatrucia,
- inne,
c) części ciała, która uległa uszkodzeniu:
- głowa,
- tułów,
- oczy,
- kończyny,
- inna,
d) miejsca, w którym zdarzył się wypadek:
- sala lekcyjna, pracownia szkolna,
- korytarz, schody,
- sala gimnastyczna,
- boisko, plac gier i zabaw,
- warsztaty szkolne, pracownia zajęć praktycznych,
- ulica, droga,
- inne,
e) rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce:
- wychowanie fizyczne,
- zajęcia praktyczno-techniczne,
- praktyczna nauka zawodu,
- inne zajęcia edukacyjne,
- przerwy międzylekcyjne,
- wycieczki i inne formy wypoczynku,
- inne zajęcia,
f) przyczyny wypadku:
- zły stan techniczny obiektów,
- zły stan techniczny maszyn i urządzeń,
- zły stan techniczny wyposażenia, sprzętów,
- niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń,
- niewłaściwe zabezpieczenie klatek schodowych i korytarzy,
- brak lub zły stan środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,
- brak lub niedostateczny nadzór nad uczniem,
- prowadzenie zajęć niezgodnie z programem,
- niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami,
- nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zły stan zdrowia lub niepełna zdolność do zajęć,
- pobicie, umyślne uderzenie,
- uderzenie nieumyślne,
- nieuwaga,
- inna przyczyna;
2) liczbie uczniów i słuchaczy korzystających z poszczególnych form pomocy materialnej dla uczniów:
a) otrzymujących stypendia:
- socjalne,
- szkolne za wyniki w nauce,
- Prezesa Rady Ministrów,
- ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
- ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) otrzymujących zasiłki losowe w formie:
- pieniężnej,
- rzeczowej,
c) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów posiłków,
d) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania:
- w internacie,
- w bursie,
- na stancji,
e) otrzymujących wyprawkę szkolną,
f) przewidzianych w rządowym programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
g) innych;
3) liczbie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży korzystających z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych, z wyszczególnieniem mieszkających na wsi:
a) zorganizowanego, poza miejscem zamieszkania:
- w kraju,
- za granicą,
b) zorganizowanego w miejscu zamieszkania,
c) niezorganizowanego, poza miejscem zamieszkania:
- w kraju,
- za granicą;
4) liczbie uczniów i wychowanków, którzy są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty:
a) zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km od szkoły,
b) zamieszkałych w odległości większej niż 5 km od szkoły,
c) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków korzystających z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, według rodzajów tych usług:
a) diagnozy:
- psychologicznej,
- pedagogicznej,
- logopedycznej,
- lekarskiej,
b) form pomocy bezpośredniej:
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- terapii logopedycznej,
- socjoterapii,
- zajęć z uczniami zdolnymi,
- terapii dla zagrożonych uzależnieniem,
- zajęć grupowych aktywizujących do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
- ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- innych form pomocy indywidualnej,
- innych form pomocy grupowej,
c) porad bez badań,
d) porad po badaniach przesiewowych,
e) badań przesiewowych słuchu w ramach programu "Słyszę"
f) badań przesiewowych wzroku w ramach programu "Widzę"
g) porad udzielonych w Młodzieżowym Telefonie Zaufania;
6) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którym poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna, wydała:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyszczególnieniem uczniów, słuchaczy i wychowanków:
- niesłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z autyzmem,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- niedostosowanych społecznie,
- z zaburzeniami zachowania,
- zagrożonych uzależnieniem,
- inne,
b) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
d) opinię w sprawie:
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
- odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
- pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
- gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
- zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
- objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
- dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia,
- dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum do indywidualnych potrzeb ucznia,
- dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta,
- dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb absolwenta,
- udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
- udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
- braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
- objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
- innej;
7) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi, z wyszczególnieniem liczby uczniów, słuchaczy i wychowanków:
a) posiadających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
b) korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
c) korzystających z nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
8) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków będących dziećmi repatriantów, z wyszczególnieniem liczby uczniów, słuchaczy i wychowanków biorących udział w dodatkowych zajęciach dla dzieci repatriantów;
9) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy szkołę niższego szczebla ukończyli w poprzednim roku szkolnym;
10) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póĽno zm.3)) uczęszczających do szkół dla dorosłych;
11) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy są młodocianymi pracownikami;
12) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;
13) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według stanu w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego.

§ 8. Zbiór danych o innych niż uczniowie, słuchacze i wychowankowie osobach korzystających z usług należących do statutowego zakresu działania placówek oświatowych zawiera dane o liczbie:
1) rodziców,
2) nauczycieli,
3) studentów,
4) innych osób
- według poszczególnych rodzajów tych usług.

§ 9. W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o którym mowa wart. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawarte są następujące dane tych osób:
1) numer PESEL;
2) płeć;
3) rok urodzenia;
4) określenie formy zatrudnienia:
a) umowa o pracę na czas określony, z wyszczególnieniem:
- zatrudnienia na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,
- zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
b) umowa o pracę na czas nieokreślony, z wyszczególnieniem zatrudnienia na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,
c) mianowanie;
5) informację o uzupełnianiu tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole lub placówce;
6) określenie innej podstawy prawnej świadczenia pracy:
a) umowa zlecenia,
b) umowa o dzieło;
7) rodzaj sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska i wymiar czasu pracy wynikający z pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska;
8) tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określony w umowie, akcie mianowania, w tym wymiar tych zajęć zwiększony na podstawie art. 42 ust. 2a Karty Nauczyciela;
9) rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym, realizowanych jako zadania statutowe szkoły lub placówki oświatowej;
10) tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym;
11) określenie przyczyny nieprowadzenia zajęć:
a) urlop macierzyński,
b) urlop wychowawczy,
c) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z póĽno zm.4)),
d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
e) urlop dla poratowania zdrowia,
f) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,
g) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 Karty Nauczyciela,
h) płatny urlop szkoleniowy udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela,
i) urlop bezpłatny,
j) przeniesienie w stan nieczynny,
k) niezdolność do pracy trwająca łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego;
12) stopień awansu zawodowego:
a) nauczyciela stażysty,
b) nauczyciela kontraktowego,
c) nauczyciela mianowanego,
d) nauczyciela dyplomowanego,
e) nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego zatrudnionego na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,
f) osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,
g) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;
13) złożony wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym;
14) złożona deklaracja osób kończących w danym roku kalendarzowym staż na wyższy stopień awansu zawodowego o zamiarze:
a) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do dnia 30 czerwca danego roku,
b) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do dnia 31 paĽdziernika danego roku,
c) nieskładania wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku;
15) wykształcenie:
a) stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki i przygotowanie pedagogiczne,
b) stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora sztuki lub stopień doktora habilitowanego sztuki bez przygotowania pedagogicznego,
c) dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne,
d) dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego,
e) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych i przygotowanie pedagogiczne,
f) dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych bez przygotowania pedagogicznego,
g) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,
h) dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,
i) dyplom ukończenia studium nauczycielskiego,
j) dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego,
k) dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego,
l) dyplom ukończenia studium nauczania początkowego,
m) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów magisterskich,
n) dyplom ukończenia wyższego seminarium duchownego po roku 1990,
o) świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego,
p) świadectwo dojrzałości i przygotowanie pedagogiczne,
q) świadectwo dojrzałości bez przygotowania pedagogicznego,
r) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego i przygotowanie pedagogiczne,
s) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego bez przygotowania pedagogicznego,
t) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego i przygotowanie pedagogiczne,
u) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskie go bez przygotowania pedagogicznego,
v) dyplom mistrza w zawodzie i przygotowanie pedagogiczne,
w) dyplom mistrza w zawodzie bez przygotowania pedagogicznego;
16) posiadane kwalifikacje w zakresie przedmiotów ogólnokształcących lub zajęć:
a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka z astronomią,
d) geografia,
e) przyroda,
f) historia,
g) historia i społeczeństwo,
h) wiedza o społeczeństwie,
i) informatyka,
j) technologia informacyjna,
k) język angielski,
l) język francuski,
m) język hiszpański,
n) język niemiecki,
o) język włoski,
p) język rosyjski,
q) inny język obcy,
r) język polski,
s) matematyka,
t) muzyka,
u) plastyka,
v) sztuka,
w) wiedza o kulturze,
x) podstawy przedsiębiorczości,
y) technika,
z) wychowanie fizyczne,
za) nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane,
zb) wychowanie przedszkolne,
zc) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
zd) pedagogika szkolna,
ze) oligofrenopedagogika,
zf) tyflopedagogika,
zg) surdopedagogika,
zh) pedagogika resocjalizacyjna,
zi) pedagogika lecznicza,
zj) pedagogika terapeutyczna,
zk) pedagogika obronna,
zl) pedagogiki pozostałe,
zm) doradztwo zawodowe,
zn) psychologia,
zo) logopedia,
zp) terapia pedagogiczna,
zq) gimnastyka korekcyjna,
zr) bibliotekarstwo,
zs) religia,
zt) etyka,
zu) inna specjalność ogólnokształcąca;
17) posiadane kwalifikacje do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć zawodowych:
a) administracyjnych,
b) artystycznych,
c) awioniki lotniczej,
d) budowlanych,
e) sanitarnych,
f) budowy i eksploatacji dróg i mostów,
g) chemicznych,
h) drzewnych,
i) ekonomicznych lub handlowych,
j) elektroenergetyki automatyki transportu szynowego,
k) elektronicznych,
l) elektrycznych,
m) energetycznych,
n) fizycznych,
o) gastronomicznych,
p) geodezyjnych,
q) geologicznych,
r) górniczych,
s) hotelarskich,
t) hutniczych,
u) informatycznych,
v) kosmetycznych,
w) fryzjerskich,
x) leśnych,
y) logistyczno-spedycyjnych,
z) mechanicznych,
za) mechaniki lotniczej,
zb) mechatronicznych,
zc) medycznych,
zd) meteorologicznych,
ze) nawigacyjnych,
zf) ochrony środowiska,
zg) odzieżowych,
zh) krawieckich,
zi) poligraficznych,
zj) radiokomunikacyjnych,
zk) rolniczych,
zl) ogrodniczych,
zm) samochodowych lub elektromechaniki pojazdowej,
zn) siłowni okrętowych i mechanizmów pomocniczych,
zo) socjologicznych,
zp) psychologicznych,
zq) spożywczych,
zr) techniki ruchu kolejowego,
zs) techniki komputerowej i teleinformatyki,
zt) telekomunikacyjnych,
zu) transportowych,
zv) turystycznych,
zw) włókienniczych,
zx) wikliniarskich,
zy) zarządzania i marketingu,
zz) innych;
18) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w:
a) przedszkolu, szkole podstawowej, szkole zasadniczej, zasadniczej szkole zawodowej, placówce oświatowo-wychowawczej, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
b) gimnazjum,
c) szkole ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum, ogólnokształcącym liceum uzupełniającym, technikum uzupełniającym i szkole policealnej oraz szkole średniej ogólnokształcącej, szkole średniej zawodowej, wojewódzkim ośrodku politechnicznym, bibliotece pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, placówce doskonalenia nauczycieli, zakładzie kształcenia nauczycieli;
19) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela języków obcych w:
a) przedszkolu,
b) klasach I-III szkoły podstawowej,
c) we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych,
d) we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych łącznie z nauczycielskimi kolegiami języków obcych;
20) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i placówce oświatowej dla dzieci i młodzieży:
a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
c) niewidomych lub słabo widzących,
d) niesłyszących lub słabo słyszących,
e) przewlekle chorych,
f) niedostosowanych społecznie,
g) z zaburzeniami zachowania,
h) zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym;
21) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela:
a) przedmiotu, z wyjątkiem języka obcego, i prowadzącego zajęcia w języku obcym w szkole dwujęzycznej,
b) w szkole umożliwiającej uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,
c) logopedy,
d) psychologa,
e) w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich,
f) wychowawcy w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich,
g) w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich upośledzonych umysłowo,
h) wychowawcy w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich upośledzonych umysłowo,
i) pedagoga i psychologa w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym,
j) praktycznej nauki zawodu,
k) zajęć wychowania fizycznego w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, zajęć szkolenia sportowego w szkole i klasie sportowej oraz w szkole mistrzostwa sportowego,
l) bibliotekarza,
m) w szkole i placówce artystycznej,
n) w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz ośrodku adopcyjno-opiekuńczym;
22) posiadane dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
a) trenera,
b) instruktora,
c) menedżera;
23) ukończone w poprzednim roku szkolnym formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:
a) kurs kwalifikacyjny,
b) kolegium nauczycielskie,
c) nauczycielskie kolegium języków obcych,
d) studia wyższe zawodowe,
e) studia magisterskie,
f) uzupełniające studia magisterskie,
g) studia podyplomowe,
h) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin;
24) staż pracy:
a) ogólny,
b) pedagogiczny;
25) wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków:
a) za wysługę lat,
b) funkcyjnego,
c) za warunki pracy,
d) specjalistycznego,
e) służbowego,
f) za uciążliwość pracy;
26) wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w miesiącu aktualizowania danych oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;
27) wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu aktualizowania danych oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;
28) wysokość nagrody jubileuszowej wypłaconej od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego oraz planowanej do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;
29) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego od początku roku kalendarzowego;
30) wysokość zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego oraz planowanego do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;
31) wysokość nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaconej od początku roku szkolnego oraz od początku roku kalendarzowego;
32) wysokość dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela;
33) wysokość dodatku, o którym mowa wart. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela;
34) liczba dni wolnych od pracy, za które nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, w danym roku kalendarzowym.

§ 10. Zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o których mowa wart. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawiera także dane o łącznej wysokości:
1) wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:
a) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa wart. 20 ust. 2 i art. 28 Karty Nauczyciela,
b) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;
2) planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:
a) nagród ze specjalnego funduszu nagród,
b) dodatków motywacyjnych.

§ 11. Zbiór danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi zawiera dane o:
1) liczbie, wymiarze czasu pracy i łącznej wysokości wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi:
a) pracowników ekonomiczno-administracyjnych,
b) pracowników kuchni i stołówki,
c) pozostałych pracowników obsługi;
2) liczbie i wymiarze czasu pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych:
a) lekarzy, z wyłączeniem lekarzy dentystów,
b) lekarzy dentystów,
c) pielęgniarek.

§ 12. W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa wart. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy, zamiast danych o wynagrodzeniu z wyszczególnieniem jego składników, zawarte są dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły lub placówki oświatowej:
1) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć;
2) zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć po przeliczeniu na pełne etaty.

§ 13. Zbiór danych o spełnianiu obowiązku nauki zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie gminy:
1) spełniającej obowiązek nauki przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;
2) spełniającej obowiązek nauki w formach pozaszkolnych, o których mowa wart. 16 ust. 5a pkt 2 ustawy o systemie oświaty;
3) spełniającej obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia, o których mowa wart. 16 ust. 5a pkt 3 ustawy o systemie oświaty;
4) spełniającej obowiązek nauki przez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy;
5) spełniającej obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
6) niespełniającej obowiązku nauki.

§ 14. 1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, o których mowa wart. 4 ust. 1-4 ustawy, oznaczane są przez:
1) numer identyfikacyjny REGON w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej;
2) identyfikator szkoły stosowany przez okręgowe komisje egzaminacyjne dla potrzeb przeprowadzanych: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, jeżeli taki identyfikator został nadany;
3) nazwę;
4) określenie typu i rodzaju;
5) identyfikator i nazwę jednostki podziału terytorialnego kraju w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT;
6) identyfikator i urzędową nazwę miejscowości w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT;
7) określenie rodzaju miejscowości:
a) wieś,
b) miasto;
8) adres;
9) numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej;
10) określenie typu i nazwy organu prowadzącego;
11) określenie typu organu właściwego do wydania zezwolenia, o którym mowa wart. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, albo prowadzącego ewidencję, o której mowa wart. 82 ust. 1 i 1 a ustawy o systemie oświaty.
2. Szkoły w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz w domach pomocy społecznej są oznaczane także przez określenie rodzaju jednostki organizacyjnej, przy której są prowadzone.
3. Szkoły i placówki oświatowe połączone w zespół podają dane, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla zespołu oraz dla poszczególnych szkół lub placówek oświatowych.

§ 15. 1. Prowadzący bazy danych oświatowych:
1) jednostki samorządu terytorialnego oznaczane są identyfikatorem jednostki podziału terytorialnego w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT oraz danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;
2) właściwi ministrowie oznaczani są symbolem literowym utworzonym z pierwszych liter wyrazów składających się na nazwę urzędu obsługującego ministra oraz danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;
3) kuratorzy oświaty oznaczani są symbolem utworzonym z liter KO i przewidzianego dla województwa identyfikatora jednostki podziału terytorialnego w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju TERYT oraz danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1,3,8 i 9;
4) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oznaczany jest symbolem literowym utworzonym z liter CBD oraz pierwszych liter wyrazów składających się na nazwę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1,3,8 i 9.
2. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa wart. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela, oznaczane są danymi, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1,3,8 i 9.

§ 16. 1. Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa wart. 4 ust. 1-4 ustawy, przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty lub ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od dnia 31 marca i 15 września każdego roku.
2. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa wart. 4 ust. 5-7 ustawy, przekazywane są kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie siedmiu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa wart. 4 ust. 8 ustawy, przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 17. 1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jednostki obsługi, o których mowa wart. 4 ust. 4 ustawy, sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia należy sporządzić odrębnie dla całego zespołu oraz dla każdej szkoły i placówki oświatowej.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: M. Sawicki

--------------------------------------------------------------------------------
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

 

 

Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06

x