Witaj Nieznajomy, jesteś 1117 gościem na stronie

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KONTAKT

Zaloguj się

Logo Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w Gostyninie

        09-500 Gostynin ul. Polna 36 tel. 0-24 / 235 - 32 - 00, e-mail: mzesip@gostynin.edu.pl         

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI >

 

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wnioski i skargi
(zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.)

Zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy (bez wykazania interesu prawnego czy faktycznego), ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu).Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnianie dostępności”.

Wniosek o zapewnianie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewniania dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne

Wniosek o zapewnianiu dostępności, powinien zawierać następujące dane:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy;

2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność: cyfrową, architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną;

3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4. wskazanie preferowanego sposobu zapewniania dostępności, jeżeli dotyczy.


Zapewnianie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki (nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

Jeżeli zapewnianie dostępności, w zakresie ww. nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności, to podmiot publiczny do którego kierowany jest wniosek – niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewniania dostępności (nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnianiu dostępności).

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewniania dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewniania dostępu alternatywnego (o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.). Wówczas, w zawiadomieniu do wnioskodawcy podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnianie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnianiu dostępności.


Wniosek można składać osobiście lub za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.

Odwołanie, tj. złożenie skargi

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewnił wnioskodawcy dostępności (wyczerpując ww. drogę administracyjną) – wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej ,,skargą”.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia:

1. w którym upłynął odpowiednio termin:

a. określony w art.31 ust.1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r. albo

b. wskazany w powiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

2. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

3. skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnianiu dostępności, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

4. stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są: skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi;

5. w przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji – zapewnianie dostępności wraz z ich określeniem.

Postępowanie przed Prezesem Zarządu PFRON jest postępowaniem jednoinstancyjnym.


DRUKI


+ wniosek o zapewnienie dostępności

+ informacja o braku dostępności

+ wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnejKLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio podmiot publiczny, do którego adresowany jest wniosek.

2) przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w danym podmiocie publicznym.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnianiu dostępności,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062)

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem,

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Copyright © MZESiP MŁ 2017- ostatnia modyfikacja: 2020.08.27 - 11:06